Copyright : Αρχιμ. Θωμάς Ανδρέου 29-12-2013. Από το Blogger.
RSS

«Περί τῆς ἐτησίας Συνελεύσεως Περιφερείας τῶν λεγομένων "Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά"»

Πρωτ. 2636                                           Ἀριθμ. Διεκπ. 1221 
Ἀθήνῃσι 4ῃ Ἰουνίου 2014                    Εγκύκλιος 2951
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Πραγματοποιεῖται στήν Ἀθήνα, στό τέλος τοῦ τρέχοντος μηνός Ἰουνίου, ἡ ἐτήσια Συνέλευση Περιφερείας τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά». Δεδομένου ὅτι στήν Πατρίδα μας εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, τήν ὁποία σέβεται πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀφορμή τήν προαναγγελθεῖσα συνέλευση, στό πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ ποιμαντικῆς εὐθύνης Της γιά τήν προφύλαξη τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος ἀπό τή δράση τῶν διαφόρων αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι στήν Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζονται ὡς «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. 20, 29), ἐπιθυμεῖ νά σᾶς ὑπενθυμίσει τά ἀκόλουθα:

α)Οἱ διδασκαλίες τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» ἀποτελοῦν, κατά τά νεώτερα χρόνια, ἐπανεμφάνιση πλήθους αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, οἱ ὁποῖες ἐμφανίσθηκαν ἀνά τούς αἰῶνες.

β)Ἡ μετοχική ἑταιρεία «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» ἔχει κατ' ἐπανάληψη δυσφημήσει τή χώρα μας σέ διεθνές ἐπίπεδο ὡς χώρα στήν ὁποία δῆθεν δέν γίνεται σεβαστή ἡ θρησκευτική ἐλευθερία.


γ)Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση πού δέν διστάζει, ὄχι μόνο νά καλλιεργεῖ μισαλλοδοξία καί φανατισμό, ἀλλά καί ἀπροκαλύπτως στό ἐπίσημο περιοδικό ὄργανό της στό παρελθόν ἔχει διατυπώσει τήν ἀδιανόητη θέση ὅτι προσδοκᾶ οἱ ὀπαδοί της «πράγματι νά πλύνουν τούς πόδας των στό αἷμα τῶν ἐχθρῶν των» (Σκοπιά 1.2.1968, σ. 83).

δ)Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση ἡ ὁποία δέν διστάζει νά παρουσιάζει ὡς δῆθεν θέλημα τοῦ Θεοῦ καί θέσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπόψεις ἀκραῖες, ἐπικίνδυνες καί ἀντιεπιστημονικές. Μόνον ἔτσι λ.χ. μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἡ θέση τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» νά ἀρνεῖται τή μετάγγιση αἵματος σέ βρέφη, παιδιά, ἐνήλικες καί ἡλικιωμένους, ἀκόμη κι ὅταν κινδυνεύει ἡ ζωή τους.

ε)Εἶναι ἡ ὀργάνωση ἡ ὁποία, ὡς μετοχική ἑταιρεία, ἄν καί διαθέτει τεράστιο μηχανισμό ἐσόδων, δέν συντηρεῖ οὔτε ἕνα φιλανθρωπικό ἵδρυμα ἀνακουφίσεως πασχόντων συνανθρώπων μας.

στ)Εἶναι ἀκόμη ἡ αἱρετική ἐκείνη ὀργάνωση ἡ ὁποία κατά καιρούς συνηθίζει νά μεταβάλλει τίς διδασκαλίες της. Στό πλαίσιο αὐτό, ἐνῶ ἐσχάτως χρησιμοποιεῖ τόν τίτλο «Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», δέν πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Ἀληθινό Θεό καί ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά προσεύχονται σ’ Αὐτόν (Σκοπιά, 15.4.1995, σ. 30).

ζ)Ἡ ὀργάνωση αὐτή χρησιμοποιεῖ ἐντόνως ἀπαξιωτικό καί μειωτικό λόγο γιά ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο καί ὄχι μόνο γι' αὐτόν.

η)Εἶναι ἡ αἱρετική ὀργάνωση ἡ ὁποία δέν δίστασε νά διατυπώσει στό παρελθόν πληθώρα ψευδοπροφητειῶν σχετικῶς μέ τήν Δευτέρα Παρουσία καί τό τέλος τοῦ κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο νά ἀποδεικνύεται μόνιμος ψευδοπροφήτης ἀλλά καί νά τήν ἐγκαταλείψουν, ἰδίως μετά τήν τελευταία ψευδοπροφητεία τοῦ 1975, ἑκατοντάδες χιλιάδες μέλη της ἀνά τήν ὑφήλιο.

Ἔχοντας αὐτά ὑπ’ ὄψιν, καί ἐπιπλέον συνεκτιμώντες, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ διεθνής ἐμπειρία στό παρελθόν, ὅτι συγκεντρώσεις, ὅπως οἱ προγραμματιζόμενες ἀπό τήν ἑταιρεία «Σκοπιά» νά πραγματοποιηθοῦν στό Ὀλυμπιακό Στάδιο τόν Ἰούνιο τοῦ 2014, συνδυάζονται μέ εὐρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικές καί διαφημιστικές ἐνέργειες, σᾶς προτρέπομε πατρικῶς, ὅπως ἐπιβάλλει τό ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό ἦθος, νά ἀγνοήσετε τίς τυχόν προκλήσεις ἤ τίς ποικίλες προσηλυτιστικές μεθοδεύσεις, ἀποφεύγοντας συγχρόνως οἱασδήποτε μορφῆς ἀκραία συμπεριφορά.

Κατά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ διαχρονικῶς τό ἀκατάλυτο Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου καί τόν μοναδικό χῶρο σωτηρίας. Γιά τόν λόγο αὐτό, σᾶς προτρέπομε κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες νά προσευχηθοῦμε θερμῶς στόν Κύριο νά φωτίσει τούς πεπλανημένους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παγιδευθεῖ στά δίκτυα μετοχικῆς ἑταιρείας μέ θρησκευτικό προσωπεῖο, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τῆς Ἀληθείας, ὁμολογοῦντες πίστη στόν Θεάνθρωπο καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
† Ὁ Γρεβενῶν Σέργιος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου