Copyright : Αρχιμ. Θωμάς Ανδρέου 29-12-2013. Από το Blogger.
RSS

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2014

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
 Ἀγαπητοί συνεορταστές Ἀδελφοί καί Πατέρες
Ὅλο τό χρόνο, μέ ἑορτές καί πανηγύρεις τιμοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τό Πάνσεπτο καί πανσεβάσμιο Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὄχι μόνο μέ τίς λεγόμενες θεομητορικές ἑορτές, τίς ἀφιερωμένες ἀποκλειστικά στήν Παναγία, ἀλλά σχεδόν σέ κάθε λατρευτική σύναξή μας στό Ναό ἀναφερόμαστε μέ εὐλάβεια στήν ἁγία Μορφή της. Εἴτε σέ ἑορτές τοῦ Χριστοῦ μας, εἴτε σέ ἑορτές τῶν Ἁγίων μας, εἴτε καί σέ διάφορες περιστάσεις τῆς ζωῆς μας. Παραδείγματος χάριν στήν Ἀκολουθία τοῦ Γάμου ἤ τῆς Κηδείας.

Αὐτό τό γεγονός, δηλαδή σχεδόν ὅλο τό λειτουργικό ἔτος ἡ Ἐκκλησία στή λατρευτική της δραστηριότητα νά ἀσχολεῖται τόσο ἐπίμονα, τόσο συχνά, μέ τό Πρόσωπο τῆς Παναγίας, δέν εἶναι τυχαῖο, οὔτε φυσικά ἄνευ σημασίας. Γιά κάποιο σοβαρό ποιμαντικό, παιδαγωγικό σκοπό, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, «οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι», ἀδιάκοπα μιλοῦν γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἔτσι,-ἄς διευκρινίσωμε ἀκόμη περισσότερο-, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιά τήν Παναγία ἀκοῦν νά ψάλλωνται ὕμνοι καί τροπάρια καί τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα καί ὅταν τιμοῦν τήν μνήμη, παραδείγματος χάριν, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἤ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί κάθε Ἁγίου. Ἤ ὅταν παντρεύωνται ἡ ὅταν κηδεύουν γνωστούς καί φίλους.
Ἀλλά καί ἐμεῖς στίς κοσμικές μας ὑποθέσεις, ὅταν σέ κάτι ἐπιμένωμε καί ἑστιάζωμε τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον μας, κάπου σοβαρά δέν ἀποβλέπομε; Γιά παράδειγμα ὁ δάσκαλος στό σχολεῖο, ἐάν ἐπιμένη σέ ἕνα μάθημα καί τό ἐπαναλαμβάνει , τό κάμει διότι πιστεύει, ὅτι ἐάν μάθουν καλά αὐτό οἱ μαθητές του, θά μπορέσουν νά μάθουν μέ εὐχέρεια καί τά ὑπόλοιπα.
Ὁ σοβαρός, λοιπόν, λόγος εἶναι, ὅτι πρέπει, εἶναι πνευματική ἀνάγκη, οἱ χριστιανοί πολύ καλά νά ἐμπεδώσουν, νά στερεώσουν, στό πνεῦμα τους ὅ,τι σχετίζεται μέ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀρκεῖ ἡ σαφής ὁμολογία μας στό Σύμβολο τῆς πίστεως, ὅταν διακηρύσσωμε μέ ὅλους τους χριστιανούς, ὅλων τῶν αἰώνων, τήν πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό λέγοντας «τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».
Ἡ μοναδική αὐτή θρησκευτική πίστη στήν Ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ  στηρίζεται στό Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδας, εὐδοκία τοῦ Ἀνάρχου Πατρός καί συνεργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γίνεται Ἄνθρωπος «γίνεται σάρξ καί σκηνώνει  ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν.). Ἡ ὅπως θά θεολογήση ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον…» (Γαλ. 4,4).
Εἴδατε, ἀγαπητοί μου, σέ πόσο λίγες λέξεις, μέσα σέ ἐλάχιστες φράσεις, οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές καί Ἀπόστολοι πῶς περιέκλεισαν τόσο ὑψηλά, οὐρανομήκη, ὑπερκόσμια, ὑπεράνθρωπα νοήματα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἀποτελέσουν σταθερή πίστη τοῦ κάθε χριστιανοῦ; Αὐτές, λοιπόν, οἱ ὑψηλές καί ὑπερκόσμιες ἀλήθειες πρέπει νά ἐντυπωθοῦν στό πνεῦμα καί τή ψυχή τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἄν θέλη νά λογίζεται χριστιανός, ἄνθρωπος πού πιστεύει στό Χριστό. Καί εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν οἱ ἀλήθειες αὐτές πίστη μας ἀπαρασάλευτη, διότι ὁ Χριστός δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας σοφός διδάσκαλος, ὅπως τόν θέλουν μερικοί, ἤ ἁπλῶς ἕνας ἱδρυτής κάποιας θρησκείας ἐπάνω στή γῆ, ἤ ἕνας νομοθέτης. Ὁ Χριστός μας βέβαια εἶναι ὅλα αὐτά: καί σοφός καί ἱδρυτής θρησκείας καί νομοθέτης. Ὁ πιό σοφός ἀπό τούς σοφούς, ὁ ἱδρυτής τῆς καλύτερης καί ἁγιώτερης θρησκείας ἐπάνω στή γῆ, ὁ τέλειος νομοθέτης. Προπάντων ὅμως εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Θεός ἀληθινός, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό τά ἄχραντα σπλάγχνα τῆς Παναγίας.
Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι τό βασικώτερο δόγμα, ἡ κρηπίδα τῆς πίστεώς μας, καί ἐπειδή στηρίζεται στό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γι’ αὐτό ὄχι μία, ὄχι δύο, ἀλλά ἄπειρες φορές τό χρόνο ἐπαναλαμβάνεται μέ τά τροπάρια καί τούς ὕμνους τούς χαριτωμένους καί πανέμορφους πρός τήν Κεχαριτωμένη Παναγία μας. Ἀκούγοντας λοιπόν τούς ὕμνους αὐτούς ὁ χριστιανός, πού ἔρχεται στήν ἐκκλησία, τούς ὕμνους ὅπου ποιητές ἐμπνευσμένοι, ἄφθαστοι καλλιτέχνες τοῦ λόγου, ἀλλά καί μεγάλης πίστεως, ἐκθέτουν ὡραῖα αὐτή τήν ἀλήθεια, δέν μπορεῖ παρά νά ἐμπεδώση στή ψυχή του αὐτό πού πρέπει νά πιστεύη καί νά φρονῆ ὡς χριστιανός.
Ἰδιαίτερα τό γεγονός αὐτό, πού σᾶς ἐκθέσαμε ἀνωτέρω, τό αἰσθανόμαστε σήμερα, πού ἑορτάζομε τήν κορυφαία, τήν πιό μεγάλη καί λαμπρή ἑορτή τῆς Παναγίας μας, τήν ἁγία Κοίμησή της. Οἱ ὕμνοι πού ψάλλονται σήμερα στή Μνήμη της, εἶναι ἀπό τά πιό ὡραῖα, τά πιό εὐωδιαστά λουλούδια ἀπό τόν πανέμορφο κῆπο τῆς Ὑμνολογίας μας. Μεγάλοι ἐκκλησιαστικοί ποιητές καί ὑμνογράφοι, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐπιστρατεύονται γιά νά ἐξυμνήσουν τήν Ἔξοδο τῆς Παναγίας μας ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Μέ ἀγαλλόμενη καρδιά ἄς τούς ἀκούσουμε καί ἐμεῖς ἄς ψάλλωμε ἔνθεοι τόν γνωστό μας ὕμνο, πού δεσπόζει μέ τήν ἁπλότητα καί τήν καλλιέπειά του στήν σημερινή μας ἑορτή: «Ἐν τῆ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τή Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρός τήν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς καί ταῖς πρεσβειαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἀμήν
ΕΤΗ  ΠΟΛΛΑ!  Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

†Ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου