Copyright : Αρχιμ. Θωμάς Ανδρέου 29-12-2013. Από το Blogger.
RSS

Μεγάλη Παρασκευή: Ο Δεσπότης πάντων καθοράται νεκρός...

Ἐγκύκλιος κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν (18-4-2014)
Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
        
Λόγος  εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν
«...ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον... Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν». ( Α΄ Κορ.)

               
        
    Πάντοτε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὀφείλομε ὡς χριστιανοὶ νὰ ἐνθυμούμεθα τὸν Λυτρωτὴν μας Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ ὅσα ἀνεκτίμητα ἀγαθὰ καὶ εὐεργεσίες μᾶς ἔχει δωρήσει ἐρχόμενος στὴ γῆ . Προπάντων ὅμως ὀφείλομε  νὰ μή λησμονοῦμε ποτέ τὴν ὑπέρτατη καὶ μοναδικὴ Θυσία Του, τὴν ὁποίαν προσέφερε γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐπάνω στὸ Σταυρό.
     Ἰδιαιτέρως ὅμως μνημονεύομε μὲ εὐγνωμοσύνη τὴ Σταυρικὴ Θυσία τοῦ Χριστοῦ μας σήμερα, κατὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα μὲ τοὺς ἔξοχους ὕμνους καὶ τὶς κατανυκτικὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας ξαναζοῦμε καὶ μὲ τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὴν καρδιά μας τὸ Θεῖο Δρᾶμα. «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας…»
    Σήμερα ἐπίσης ἀκοῦμε ξανὰ τὸν ζωηρό προβληματισμὸ ἁγίων καὶ θεοφώτιστων ἀνδρῶν καὶ διδασκάλων τῆς πίστεώς μας, καθὼς φέρουν μὲ σεβασμὸ καὶ περίσκεψη τὸν Ἐσταυρωμένο στὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ κυρίως ἡ Θυσία Του ἐπάνω στὸν Σταυρὸ, θὰ κινῆ πάντοτε τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν ἀδιάφορων στὰ θέματα τῆς θρησκείας συνανθρώπων μας.
     Καὶ αὐτὸν τὸν πάντα ἐπίκαιρο προβληματισμὸ, ὅσον ἀφορᾶ τὴ θέση τοῦ Ἐσταυρωμένου ὄχι μόνο μέσα στὴν Ἱστορία, τὴν ὁποίαν πράγματι ἐχώρισε στὰ δύο, στὴν πρὸ Χριστοῦ καὶ τὴν μετὰ Χριστὸν ἐποχή, ἀλλὰ καὶ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πολὺ ἐκφραστικὰ τὸν διετύπωσε ἐκεῖνος, πού κυριολεκτικὰ ἐταύτισε ἀπόλυτα τὴ ζωή του μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα Ἀπόστολος Παῦλος. Τὶς σκέψεις του αὐτὲς καὶ τὸν προβληματισμὸ του τὰ ἔγραψε κάποτε σαφέστατα σὲ Ἐπιστολή του στοὺς προγόνους μας τῆς Κορίνθου καὶ τέτοια ξεχωριστὴ ἡμέρα, Μεγάλη Παρασκευή, ὡς ἐπίκαιρα μᾶς τὰ ξαναθυμίζει ἡ Ἐκκλησία.
    Γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, λοιπόν, τὸν Διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, τὸν πιὸ θερμὸ καὶ δραστήριο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας δυστυχῶς δὲν εἶναι ἀποδεκτὸς ἀπὸ ὅλους τους ἀνθρώπους. Γιὰ ἄλλους ὁ Χριστὸς εἶναι πέτρα σκανδάλου, γιὰ ἄλλους ἕνα θέμα ἄνευ σημασίας, ἕνα τίποτε, καλύτερα μία ἀνοησία. Ἥμαρτον Κύριε! Ἔτσι οἱ προσηλωμένοι ἀκόμη στὴν παλιὰ Θρησκεία τοῦ Νόμου, οἱ τυπολάτρες καὶ «λογικοὶ» Ἰουδαῖοι, ἦταν ἀδύνατον νὰ παραδεχθοῦν, ὅτι ἕνας Υἱὸς Θεοῦ, πού ὑποσχόταν τὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία, ἔφθασε σὲ τέτοιο σημεῖο ἔσχατης  ἀδυναμίας, ὥστε νὰ ὑποστῆ τὸν πιὸ ἐξευτελιστικὸ καὶ ἐπώδυνο θάνατο. Οἱ ἄλλοι πάλι, οἱ ἐθνικοί, ἐξίσου «λογικοὶ» καὶ φιλοσοφημένοι ἄνθρωποι, ἑρμήνευαν μία τέτοια θρησκευτικὴ θεωρία, δηλαδὴ ἕναν ἐσταυρωμένο, νεκρὸ Θεό, ὡς καθαρὴ ἀνοησία!
       Ἀλλὰ καὶ σήμερα, ἀτενίζοντας μὲ δέος τὸν Κύριο καθημαγμένο ἐπάνω στὸ Σταυρὸ ἤ ἄπνουν, νεκρὸν, μέσα στὸν Τάφο καὶ βλέποντας προσεκτικὰ τί συμβαίνει γύρω μας, στὸ ἴδιο θλιβερὸ συμπέρασμα θὰ καταλήξουμε: Γιὰ πολλούς, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὁ Κύριός μας εἶναι μία ἀδύναμη, ἀνίσχυρη ὕπαρξη. Ὅτι ἀπὸ Ἐκεῖνον πολὺ λίγα μπορεῖ νὰ περιμένομε, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς λαοί. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ τόσα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζομε, δὲν ζητοῦμε τὴ λύση τους σ’ Ἐκεῖνον καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀλλὰ εἴτε στὸ ἀδύναμο μυαλό μας, εἴτε ,σὲ ἄλλα κοσμικὰ εὐαγγέλια καὶ κοινωνικὲς θεωρίες. Καί ἐνῶ τὴ σωστὴ λύση τὴν κρατᾶ στὰ χέρια Του, ἐμεῖς ψάχνομε ἐναγώνια νὰ τὴν βροῦμε κάπου ἀλλοῦ.
    Καὶ ὅμως, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ τοὺς ὅμοιούς του πιστοὺς χριστιανούς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ δι’ἡμᾶς Σταυρωθείς καὶ Ταφείς, δὲν εἶναι οὔτε σκάνδαλο, οὔτε πρόβλημα καὶ ἀπορία, οὔτε ἕνα τίποτε, μία μωρία, ἀλλὰ «Θεοῦ Δύναμις καὶ Θεοῦ Σοφία»! Δηλαδὴ ὁ Παντοδύναμος καὶ Πάνσοφος Θεός!
      Πότε, ἄραγε, θὰ Τὸν πιστεύσωμε ἔτσι ὡς Θεὸν Παντοδύναμο καὶ Πάνσοφο; Πότε θά Τόν τιμοῦμε, ὄχι μόνο τέτοιες μεγάλες ἡμέρες, ἀλλά ὅλο τό χρόνο, ὡς Τόν Μοναδικό Σωτήρα καί Λυτρωτή; Μόνο τότε θὰ διαλυθοῦν τὰ ἀδιέξοδα, μόνο τότε θὰ ἔλθη ἡ πολυπόθητη λύση, μόνο τότε θὰ ἀνατείλουν ἡμέρες καλύτερες γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ ὁλόκληρη τὴν πατρίδα. Εἴθε νὰ ἐξαφανισθοῦν δισταγμοὶ καὶ ἀπιστία καὶ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ νὰ φωτίση νοῦ καὶ καρδιά, ὥστε νὰ πάρη τὴν καλύτερη πορεία της στὴν ἱστορία ἡ πατρίδα μας. Ἀμὴν 

                                           Διάπυρος πρός τόν Χριστόν εὐχέτης σας

                                         † Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος  
Περιφορά Επιταφίου Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Νικολάου Ελευθερουπόλεως 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου