Copyright : Αρχιμ. Θωμάς Ανδρέου 29-12-2013. Από το Blogger.
RSS

Μέγα Σάββατο :Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῆ Ἑορτῆ Τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου.

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
 «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν… (Α΄ Κορ.15,17)
        Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες
        Χριστὸς Ἀνέστη!
Μὲ ἐγκάρδια αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνομε  πρὸς ὅλους σας τὸν Πασχάλιο χαιρετισμὸ τῆς πίστεώς μας καὶ εὐχόμεθα πατρικὰ ἡ Εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πάντοτε νὰ εἶναι μαζί σας.


   Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀγαλλιάσεως τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ. Ὁ Ἀναστάς ἐκ τοῦ Τάφου Κύριός μας ὄχι μόνο τότε, τῆ μιᾶ τῶν σαββάτων, στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Του ἐχάρισε «χαρὰν μεγάλην», ἀλλὰ τὴν ἴδια χαρὰ σκορπίζει σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἤ καλύτερα σὲ ὅλη τὴν Κτίση, πού εἶναι τὸ ἔξοχό Του Δημιούργημα. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ ψάλλωμε πάντοτε μὲ ἱερὸ ἐνθουσιασμό: «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς οὐρανὸς τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»!
    Καὶ ὁ λόγος αὐτῆς τῆς δικαιολογημένης παγκόσμιας χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι σὲ ὅλους φανερός. Ὁ Κύριος μὲ τὸ τρισμέγιστο θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς Του μέσα ἀπὸ τὸν σκοτεινὸ τάφο ἔδωσε σὲ ὅλους νὰ ἐννοήσουν, ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ κυρίαρχος, ὁ Νικητὴς τοῦ μεγαλύτερου καὶ φοβερώτερου ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ μέχρι τότε ἀνίκητου καὶ ἀκατάβλητου, δηλαδὴ τοῦ θανάτου. Ἀκόμη, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν θεόπνευστο διδάσκαλό μας Ἀπόστολο Παῦλο, μὲ τὴν  θεοπρεπῆ  Του  Ἀνάσταση  ὁ Χριστὸς ἔδωσε
οὐσία καὶ ὑπόσταση στὴν πίστη μας. «Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, διεκήρυξε ὁ ἄξιος μαθητής Του, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν». Ἐὰν δηλαδὴ δὲν πιστεύαμε στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ πίστη μας στὸ Πρόσωπό Του καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του δὲν θὰ εἶχε κανένα περιεχόμενο. Θὰ ἦταν ματαία, ἄνευ σημασίας!
    Μάλιστα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τόση μεγάλη καὶ βαθειὰ σημασία ἔχει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας! Εἶναι συνδεδεμένη μὲ αὐτὴν τὴν ὕπαρξή μας. Ὦ! δὲν περιορίζεται στὰ ὡραῖα καὶ γραφικὰ πασχαλινὰ ἔθιμά μας. Οὔτε στὶς μεγαλοπρεπεῖς τελετὲς καὶ πανηγύρεις μας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔχει προπάντων ὑπερκόσμιες, μεταφυσικὲς διαστάσεις. Μὲ τὸ βαθύ της νόημα δίνει τὴν πρωτοπορία στὴ θρησκευτική μας πίστη καὶ καθιστὰ τὴν θρησκεία μας τὴν πνευματικώτερη θρησκεία ἐπάνω στὴ γῆ.     
   Ἔτσι εὔχομαι ὅλοι μας νὰ ἐννοήσωμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὡς τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ ὡς τὴ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριός μας ὑπῆρξε σύμφωνα μὲ τὴν παράξενη ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν. (Κολοσσαείς 1,18). Δηλαδὴ Ἐκεῖνος πού ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ ἕναν ἄλλο κόσμο, πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς. Ἕναν κόσμο ἄφθαρτο, αἰώνιο, ἄχρονο. Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς αἰώνιας νεότητος καὶ ἐμεῖς θὰ ὁδεύωμε ἀσφαλῶς, ἐὰν ἀπὸ τώρα, σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τηροῦμε τὰ προστάγματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ κακοῦ, τὸν ἀγώνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.
   Δέν θά νιώθουμε τόν ἑαυτό μας «ἄχθος ἀρούρης», περιττό βάρος τῆς γῆς. Τό ἄφευκτο τέλος μας δέν θά εἶναι ἡ γῆ, ἀλλά ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τότε, λοιπόν, πιστεύοντας ἀκράδαντα στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔχομε τὴν ἐλπίδα νὰ νικήσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν φθορὰ καὶ τὸ πρόσκαιρο καὶ νὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό μας τὴν αἰώνια χαρὰ καὶ δόξα καὶ ζωὴ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἀμὴν
                             
                                                                          Παντοτεινὸς εὐχέτης σας


                                                           †Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου